ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ

23/11/2020 08:20

 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Α- Σύμφωνα με το νέο αθλητικό νόμο (4726/2020), όλα τα αθλητικά σωματεία που έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30-6-2021 ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ, ως προς τον τρόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τις αρχαιρεσίες (άρθρο 5 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4726/2020). Εάν περάσει η παραπάνω προθεσμία, θα αρθεί αυτοδίκαια η αθλητική αναγνώριση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνιστάται στα σωματεία και ιδίως σ’αυτά που έχουν παλαιά καταστατικά, να τροποποιήσουν όσες διατάξεις έχουν στο μεταξύ τροποποιήθεί με μεταγενέστερους νόμους. Επίσης να προσεχθεί η τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 από το Ν. 4726/2020 και αφορά τα κωλύματα εγγραφής – περιορισμούς ως μέλος αθλητικού σωματείου.

 

Β-  Επίσης τα αθλητικά σωματεία που είναι γραμμένα (στις 18-9-2020) σε αθλητική `Ενωση ή Ομοσπονδία ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, πρέπει μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών (από τις 18-9-2020), να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση αυτής της αθλητικής αναγνώρισης. `Οσα δεν την λάβουν μέσα σ’αυτή τη διετία  ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ από το οικείο μητρώο μελών και ΔΕΝ  θα μπορούν να λάβουν μέρος σε αγώνες (άρθρο 30 παρ. 2 Ν. 4726/2020).

 

Γ-  Τέλος, αθλητικά σωματεία που χρησιμοποιούν αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα οποία δεν έχουν αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν έγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο, πρέπει μέσα σε προθεσμία έξι μηνών (από 12-10-2020) να λάβουν την αθλητική αναγνώριση και να κάνουν την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο, διαφορετικά ΔΕΝ θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτές (άρθρο 66 παρ. 2 Ν. 4735/2020).


                                      Από το Δ.Σ. της Η’ `Ενωσης