ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

12/01/2011 12:00

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΗΣ Η’ ΕΝΩΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» και σύμφωνα με τα άρθρα 29,30 & 34 επ. του καταστατικού
ΚΑΛΕΙ

Τους Ομίλους – μέλη της Ένωσής να λάβουν μέρος στις εργασίες της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ στις 29 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 το πρωί και η οποία θα έχει θέματα ημερησίας διάταξης:
1)    Έγκριση καταλόγου εκπροσώπων των ομίλων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2)    Διοικητικός απολογισμός
3)    Οικονομικός απολογισμός και παρουσίαση έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής.
4)    Έγκριση απολογισμού – απαλλαγή μελών του Δ.Σ
5)    Προγραμματισμός – προϋπολογισμός για το έτος 2011. Έγκριση αυτών.
6)     Έγκριση τροποποιήσεων  Εσωτερικού Κανονισμού Η’ Ένωσης .
7)    Αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικ. Συμβουλίου και Εξελ. Επιτροπής.
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί όπως ορίζει το καταστατικό στον ίδιο χώρο, την ίδια ημερομηνία και ώρα 15:00 με αυτά τα θέματα της ημερησίας διάταξης, θα έχει δε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των ομίλων-μελών.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν οι όμιλοι που:
Α) Έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Β) Ορίσουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος τους, καθώς και αναπληρωτή για να εκπροσωπήσει και ψηφίσει στην Συνέλευση, η εκπροσώπηση δε αυτή θα ισχύει, εφ’ όσον δεν τροποποιηθεί και για οποιαδήποτε Γ.Σ. κατά την διάρκεια του έτους 2011.
                                          
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Οι όμιλοι που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999, μπορούν να προτείνουν, μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από της 29/1/2011, με απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ τους, έναν μόνο υποψήφιο για το Διοικητικό Συμβούλιο και έναν για την Εξελεγκτική Επιτροπή .
 
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι την ίδια ημέρα (29/1) θα γίνει και περί ώρα 19:00 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας της Ένωσής μας και θα ακολουθήσουν βραβεύσεις των αθλητών τα ονόματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν  στους ομίλους με νεότερη ανακοίνωση μας.
 
Με εκτίμηση
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                   Ε.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ